Archfiend (+oe-edit, OE script and runic rendition generator)

Level 4
Joined
Oct 22, 2019
Messages
30
WORK IN PROGRESS!


I have been working on oe-edit every now and then. It's a tool that changes user input using some preset rules to latin or runic script. Here's a demo script, with latin and runic renditions of the story side-by-side. A (possibly) more up-to-date version with some explanation behind the grammar here. Not that I've perfectly followed any kind of grammatical rules, as the rules changed throughout this project.

Esmond, urman ðes Kēps,
forsōk God, for ðat sƿolt.
Ðus fell he neðer,
in flames fast abask dƿelt.
Ðere ƿorþe he fordone,
but ðat should not bēn.
For imps hin upbaren,
besƿollen hin in mana.
So left he neðerdom,
set for ðen Kēp in untold ire.

Snell gave he imps flesh,
beƿex ðereby endless ranks.
Reckonde he hundreds,
and rōpde þreateninġ:
"Filþ ðes Kēps, hearken ye;
ðis niġht ƿorþeð blōd yshed
for ich Esmond you all slay!"
Hin heard Dane ðes Kēps,
ƿho at ðis frolic spake:
"Hoƿ doest ðou ðat earnest,
ƿhen ðou no flesh hast?"

As he ƿiðdreƿ to þick ƿōds,
bode heaven Esmond fareƿell.
Ðere abode he ne so lonġ,
as ƿriðend ƿōds hin fazeden.
In annem stound stōd he fore ðem Kēp,
ƿhence Dane hin saƿ, spake:
"Hoƿ couldest ðou fleshly bēn,
alðouġh ðou neðer yodest?"

Esmond spake asimper Dane:
"Imps fanden and saved metch,
and tauġhten me eldritch spells."
"Nonsense." Spake Dane.
"If ðou ƿorþest by imps yfounden,
ƿoulden ðey ðinen flesh, nannen hand."
"But here am ich." Spake Esmond.
"And ðou hast my cry yheard.
so ƿhat don ye folk ðes Kēps?"
"Ich shall ðiðer." Spake Dane.
"To ðetch þrusten, loftly shade."

Dane dreƿ sƿord and onset,
but ðen arosen imps from glōm;
strucken hin doƿn and forbeaten;
forsoden hide, renten eyes.
Ðus burnt Dane, ƿept blind.
"Urman, hote ðem off." pled he.
But verily hiġht he not;
evermore camen, renten, and aten.
And no hereafter beheld hin.

Ðus trode Esmond evil in ðen Kēp,
struck ƿhat hin ƿiðerde,
ðen trode in hiġhen sale.
Ðere bespake hin Durƿard:
"Ƿanbeliever, ðou firendest.
Forsōkst God, for ðat sƿoltst.
Ðen saƿ ich ðou in neðer starve.
So canst ðou not in flesh bēn."

At ðis uprose Esmond from dōr,
sƿept niġht in his hand,
ðen burst ðat, so fires ƿelkden.
Ðen ƿent he to Durƿard, spake:
"My flesh is in Archfiend,
for he is in me."

"Ðou ƿis ƿitst." Spake Durƿard.
"Ere us spranġ Archfiend of mana.
Ere us ƿorþ tō sad, starvde.
Ðus canst ðou he not be."
Esmond fleƿ þrouġh niġht to him,
branġ hin off stōl, forburnt.
Noƿ lit he sale, and all besaƿ
Durƿards life out him yrent ƿorþ.
Noƿ screamt Durƿard, spake hurt:
"Alƿays ƿist ye urfolk þeƿless are."
Ðen snell ƿorþ he but charred bone.

Ðen becrepten imps hiġh sale,
aten all flesh, ðen camen in Esmond.
Ðus ƿorþ Esmond ettenish dēr,
ðat þrouġh sale rose, rinede ƿelkin.
Archfiend stirde heaven, smit ire.
Heaven ƿent red, shed fire.
Archfiend spake, so shōk earþ:
"Come in metch. Ich am your God."

Heaven had ƿanþriven yƿorþ;
sine burnend specks fellen.
Archfiend burstede and ƿept specks.
Ðere ƿas noƿ a lērless ƿer,
ƿho in annem faxed star to earþ fore.
Earþ gave ƿay, ðus yode he neðer,
ƿhere him spake Smiþ.
"Grave hast ðou yfiren,
if ðou hiðer lērless comest."

Ðe lērless ƿer spake:
"Archfiend has metch of life bereft."
At ðis spake Smiþ:
"Ðou untƿē ettledst ƿall unto man."
"No, only lēd ðes Kēps." Ƿiþsōk ƿer.
"Ðou brouġhtst Archfiend in ðen sale.
Eiþer, ðe coulde ihn fellen, fellest.
Shouldst þou sōþy atonen,
nim ðissen sƿord and dare hin."

Ƿiþ Smiþs fromem sƿord,
arose ðe ƿer out neðer.
Archfiends eye fanġde hin,
in lait beclosde.
Yeply forcarvde ƿer it and beleft it.

Erelonġ saƿ ƿer ðen Kēp,
and rōpde þreateninġ:
"Filþ ðes Kēps, hearken ðou;
ðis day ƿorþeð blōd yshed
for ich urman ðetch slay!"

Archfiend fret Sun,
and ƿeastde earþ and heaven.
Ðere ƿas no air to breaþen,
no ground to treaden,
no liġht to sēn.

Archfiend nam ðen sƿord
and sneadede hin,
out urmans ashes atspranġ ƿorld,
out Smiþs sƿord folk,
men, ðe Archfiend trueful ƿeren.

ᛖᛋᛗᚪᚾᛞ᛬ᛖᚱᛗᚪᚾ᛬ᚦᛋ᛬ᛣᛠᛈᛋ
ᚠᚪᚱᛋᚢᛣ᛬ᚸᚪᛞ᛬ᚠᚪᚱ᛬ᚦᚫᛏ᛬ᛋᚹᚩᛚᛏ᛫
ᚦᛟᛋ᛬ᚠᛖᛚ᛬ᚻᛠ᛬ᚾᛖᚦᚪᚱ
ᛁᚾ᛬ᚠᛚᛖᛁᛗᛋ᛬ᚠᚫᛋᛏ᛬ᚪᛒᚫᛋᛣ᛬ᛞᚹᛖᛚᛏ᛫
ᚦᚫᚱ᛬ᚹᛖᚱᚦ᛬ᚻᛠ᛬ᚠᚪᚱᛞᚩᚾ
ᛒᛟᛏ᛬ᚦᚫᛏ᛬ᛋᚳᚢᛞ᛬ᚾᚪᛏ᛬ᛒᛁᚾ᛫
ᚠᚪᚱ᛬ᛁᛗᛈᛋ᛬ᚻᛁᚾ᛬ᛟᛈᛒᚫᚱᚪᚾ
ᛒᛁᛋᚹᚩᛚᚪᚾ᛬ᚻᛁᚾ᛬ᛁᚾ᛬ᛗᚪᚾᚪ᛫
ᛋᚩ᛬ᛚᛖᚠᛏ᛬ᚻᛠ᛬ᚾᛖᚦᚪᚱᛞᚪᛗ
ᛋᛖᛏ᛬ᚠᚪᚱ᛬ᚦᛖᚾ᛬ᛣᛠᛈ᛬ᛁᚾ᛬ᛟᚾᛏᚩᛚᛞ᛬ᚪᛁᚪᚱ

ᛋᚾᛖᛚ᛬ᚸᛖᛁᚠ᛬ᚻᛠ᛬ᛁᛗᛈᛋ᛬ᚠᛚᛖᛋᚳ
ᛒᛁᚹᛖᛉ᛬ᚦᚫᚱᛒᚪᛁ᛬ᛖᚾᛞᛚᚪᛋ᛬ᚱᚫᛝᛉ᛫
ᚱᛖᛣᚪᚾᛞ᛬ᚻᛠ᛬ᚻᛟᚾᛞᚱᚪᛞᛋ
ᚫᚾᛞ᛬ᚱᚢᛈᛞ᛬ᚦᚱᛖᚾᛁᛝ᛫
ᚠᛁᛚᚦ᛬ᚦᛋ᛬ᛣᛠᛈᛋ᛬ᚻᚪᚱᛣᚪᚾ᛬ᛡᛠ
ᚦᛁᛋ᛬ᚾᚪᛁᛏ᛬ᚹᛖᚱᚦᚪᚦ᛬ᛒᛚᛟᛞ᛬ᛁᛋᚳᛏ
ᚠᚪᚱ᛬ᛁᛣ᛬ᛖᛋᛗᚪᚾᛞ᛬ᛡᚢ᛬ᚪᛚ᛬ᛋᛚᛖᛁ᛫
ᚻᛁᚾ᛬ᚻᛖᚱᛞ᛬ᛞᛖᛁᚾ᛬ᚦᛋ᛬ᛣᛠᛈᛋ
ᚻᚢ᛬ᚫᛏ᛬ᚦᛁᛋ᛬ᚠᚱᚪᛚᛁᛣ᛬ᛋᛈᛖᛁᛣ᛫
ᚻᚫᚢ᛬ᛞᚩᛋᛏ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᚦᚫᛏ᛬ᛖᚱᚾᚪᛋᛏ
ᚹᛖᚾ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᚾᚩ᛬ᚠᛚᛖᛋᚳ᛬ᚻᛖᛁᛋᛏ

ᚫᛋ᛬ᚻᛠ᛬ᚹᛁᚦᛞᚱᚢ᛬ᛏᚢ᛬ᚦᛁᛣ᛬ᚹᚢᛞᛋ
ᛒᚩᛞ᛬ᚻᛖᚠᚪᚾ᛬ᛖᛋᛗᚪᚾᛞ᛬ᚠᚫᚱᚹᛖᛚ᛫
ᚦᚫᚱ᛬ᚪᛒᚩᛞ᛬ᚻᛠ᛬ᚾᛠ᛬ᛋᚩ᛬ᛚᚪᛝ
ᚫᛋ᛬ᚱᛁᚦᚪᚾᛞ᛬ᚹᚢᛞᛋ᛬ᚻᛁᚾ᛬ᚠᛖᛁᛋᛞᚪᚾ᛫
ᛁᚾ᛬ᚫᚾᚪᛗ᛬ᛋᛏᚫᚢᚾᛞ᛬ᛋᛏᚢᛞ᛬ᚻᛠ᛬ᚠᚪᚱ᛬ᚦᛖᛗ᛬ᛣᛠᛈ
ᚹᛖᚾᛋ᛬ᛞᛖᛁᚾ᛬ᚻᛁᚾ᛬ᛋᚪ᛬ᛋᛈᛖᛁᛣ᛫
ᚻᚫᚢ᛬ᛣᚢᛞᚪᛋᛏ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᚠᛚᛖᛋᚳᛚᛠ᛬ᛒᛁᚾ
ᚪᛚᚦᚩ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᚾᛖᚦᚪᚱ᛬ᛡᚩᛞᚪᛋᛏ

ᛖᛋᛗᚪᚾᛞ᛬ᛋᛈᛖᛁᛣ᛬ᚪᛋᛁᛗᛈᚪᚱ᛬ᛞᛖᛁᚾ
ᛁᛗᛈᛋ᛬ᚠᚫᚾᛞᚪᚾ᛬ᚫᚾᛞ᛬ᛋᛖᛁᚠᛞ᛬ᛗᛖᚳ
ᚫᚾᛞ᛬ᛏᚪᚾ᛬ᛗᛠ᛬ᛖᛚᛞᚱᛁᚳ᛬ᛋᛈᛖᛚᛋ᛫
ᚾᚪᚾᛋᚪᚾᛋ᛫ᛋᛈᛖᛁᛣ᛬ᛞᛖᛁᚾ
ᛁᚠ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᚹᛖᚱᚦᚪᛋᛏ᛬ᛒᚪᛁ᛬ᛁᛗᛈᛋ᛬ᛁᚠᚫᚢᚾᛞᚪᚾ
ᚹᚢᛞᚪᚾ᛬ᚦᛖᛁ᛬ᚦᚪᛁᚾᚪᚾ᛬ᚠᛚᛖᛋᚳ᛬ᚾᚫᚾᚪᚾ᛬ᚻᚫᚾᛞ᛫
ᛒᛟᛏ᛬ᚻᛁᚱ᛬ᚫᛗ᛬ᛁᛣ᛫ᛋᛈᛖᛁᛣ᛬ᛖᛋᛗᚪᚾᛞ
ᚫᚾᛞ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᚻᛖᛁᛋᛏ᛬ᛗᚪᛁ᛬ᛣᚱᚪᛁ᛬ᛁᚻᛖᚱᛞ᛫
ᛋᚩ᛬ᚹᛟᛏ᛬ᛞᚪᚾ᛬ᛡᛠ᛬ᚠᚩᛣ᛬ᚦᛋ᛬ᛣᛠᛈᛋ᛫
ᛁᛣ᛬ᛋᚳᚫᛚ᛬ᚦᛁᚦᚪᚱ᛫ᛋᛈᛖᛁᛣ᛬ᛞᛖᛁᚾ
ᛏᚢ᛬ᚦᛖᚳ᛬ᚦᚱᛟᛋᚾ᛬ᛚᚪᚢᚠᛏᛚᛠ᛬ᛋᚳᛖᛁᛞ

ᛞᛖᛁᚾ᛬ᛞᚱᚢ᛬ᛋᚩᚱᛞ᛬ᚫᚾᛞ᛬ᚪᚾᛋᛖᛏ
ᛒᛟᛏ᛬ᚦᛖᚾ᛬ᚪᚱᚩᛋᚪᚾ᛬ᛁᛗᛈᛋ᛬ᚠᚱᛟᛗ᛬ᚸᛚᚢᛗ
ᛋᛏᚱᛟᛣᚪᚾ᛬ᚻᛁᚾ᛬ᛞᚫᚢᚾ᛬ᚫᚾᛞ᛬ᚠᚪᚱᛒᛠᚾ
ᚠᚪᚱᛋᚩᛞᚪᚾ᛬ᚻᚪᛁᛞ᛬ᚱᛖᚾᚾ᛬ᚪᛁᛋ᛫
ᚦᛟᛋ᛬ᛒᛖᚱᚾᛏ᛬ᛞᛖᛁᚾ᛬ᚹᛖᛈᛏ᛬ᛒᛚᚪᛁᚾᛞ᛫
ᛖᚱᛗᚪᚾ᛬ᚻᚩᛏ᛬ᚦᛖᛗ᛬ᚪᚢᚠ᛫ᛈᛚᛖᛞ᛬ᚻᛠ᛫
ᛒᛟᛏ᛬ᚠᚫᚱᛁᛚᛠ᛬ᚻᚪᛁᛏ᛬ᚻᛠ᛬ᚾᚪᛏ
ᛖᚠᚪᚱᛗᚩᚱ᛬ᛣᛖᛁᛗᛖᚾ᛬ᚱᛖᚾᚾ᛬ᚫᚾᛞ᛬ᛖᛁᚾ᛫
ᚫᚾᛞ᛬ᚾᚩ᛬ᚻᛁᚱᚫᚠᛏᚪᚱ᛬ᛒᛁᚻᛖᛚᛞ᛬ᚻᛁᚾ

ᚦᛟᛋ᛬ᛏᚱᚩᛞ᛬ᛖᛋᛗᚪᚾᛞ᛬ᛠᚠᚪᛚ᛬ᛁᚾ᛬ᚦᛖᚾ᛬ᛣᛠᛈ
ᛋᛏᚱᛟᛣ᛬ᚹᛟᛏ᛬ᚻᛁᚾ᛬ᚹᛁᚦᚪᚱᛞ
ᚦᛖᚾ᛬ᛏᚱᚩᛞ᛬ᛁᚾ᛬ᚻᚪᛁᚪᚾ᛬ᛋᛖᛁᛚ᛫
ᚦᚫᚱ᛬ᛒᛁᛋᛈᛖᛁᛣ᛬ᚻᛁᚾ᛬ᛞᛟᚱᚹᚪᚱᛞ
ᚹᚪᚾᛒᛁᛚᛠᚠᚪᚱ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᚠᚪᛁᚪᚱᚾᛞᚪᛋᛏ᛫
ᚠᚪᚱᛋᚢᛉᛏ᛬ᚸᚪᛞ᛬ᚠᚪᚱ᛬ᚦᚫᛏ᛬ᛋᚹᚩᛚᛏᛋᛏ᛫
ᚦᛖᚾ᛬ᛋᚪ᛬ᛁᛣ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᛁᚾ᛬ᚾᛖᚦᚪᚱ᛬ᛋᛏᚪᚱᚠ᛫
ᛋᚩ᛬ᛣᚫᚾᛋᛏ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᚾᚪᛏ᛬ᛁᚾ᛬ᚠᛚᛖᛋᚳ᛬ᛒᛁᚾ

ᚫᛏ᛬ᚦᛁᛋ᛬ᛟᛈᚱᚩᛋ᛬ᛖᛋᛗᚪᚾᛞ᛬ᚠᚱᛟᛗ᛬ᛞᚩᚱ
ᛋᚹᛖᛈᛏ᛬ᚾᚪᛁᛏ᛬ᛁᚾ᛬ᚻᛁᛋ᛬ᚻᚫᚾᛞ
ᚦᛖᚾ᛬ᛒᛖᚱᛋᛏ᛬ᚦᚫᛏ᛬ᛋᚩ᛬ᚠᚪᛁᚪᚱᛋ᛬ᚹᛖᛚᛣᛞᚪᚾ᛫
ᚦᛖᚾ᛬ᚹᛖᚾᛏ᛬ᚻᛠ᛬ᛏᚢ᛬ᛞᛟᚱᚹᚪᚱᛞ᛬ᛋᛈᛖᛁᛣ᛫
ᛗᚪᛁ᛬ᚠᛚᛖᛋᚳ᛬ᛁᛋ᛬ᛁᚾ᛬ᚪᚱᚳᚠᛠᚾᛞ
ᚠᚪᚱ᛬ᚻᛠ᛬ᛁᛋ᛬ᛁᚾ᛬ᛗᛠ

ᚦᚫᚢ᛬ᚹᚪᛁᛋ᛬ᚹᛁᛏᛋᛏ᛫ᛋᛈᛖᛁᛣ᛬ᛞᛟᚱᚹᚪᚱᛞ
ᚫᚱ᛬ᛟᛋ᛬ᛋᛈᚱᚫᛝ᛬ᚪᚱᚳᚠᛠᚾᛞ᛬ᛟᚠ᛬ᛗᚪᚾᚪ᛫
ᚫᚱ᛬ᛟᛋ᛬ᚹᛖᚱᚦ᛬ᛏᚢ᛬ᛋᚫᛞ᛬ᛋᛏᚪᚱᚠᛞ᛫
ᚦᛟᛋ᛬ᛣᚫᚾᛋᛏ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᚻᛠ᛬ᚾᚪᛏ᛬ᛒᛠ᛫
ᛖᛋᛗᚪᚾᛞ᛬ᚠᛚᚢ᛬ᚦᚱᚢ᛬ᚾᚪᛁᛏ᛬ᛏᚢ᛬ᚻᛁᛗ
ᛒᚱᚫᛝ᛬ᚻᛁᚾ᛬ᚪᚢᚠ᛬ᛋᛏᚢᛚ᛬ᚠᚪᚱᛒᛖᚱᚾᛏ᛫
ᚾᚫᚢ᛬ᛚᛁᛏ᛬ᚻᛠ᛬ᛋᛖᛁᛚ᛬ᚫᚾᛞ᛬ᚪᛚ᛬ᛒᛁᛋᚪ
ᛞᛟᚱᚹᚪᚱᛞᛋ᛬ᛚᚪᛁᚠ᛬ᚫᚢᛏ᛬ᚻᛁᛗ᛬ᛁᚱᚪᚾᛏ᛬ᚹᛖᚱᚦ᛫
ᚾᚫᚢ᛬ᛋᛣᚱᛠᛗᛏ᛬ᛞᛟᚱᚹᚪᚱᛞ᛬ᛋᛈᛖᛁᛣ᛬ᚻᛖᚱᛏ᛫
ᚪᛚᚹᛖᛁᛋ᛬ᚹᛁᛋᛏ᛬ᛡᛠ᛬ᛖᚱᚠᚩᛣ᛬ᚦᛡᚢᛚᚪᛋ᛬ᚪᚱ᛫
ᚦᛖᚾ᛬ᛋᚾᛖᛚ᛬ᚹᛖᚱᚦ᛬ᚻᛠ᛬ᛒᛟᛏ᛬ᚳᚪᚱᛞ᛬ᛒᚩᚾ

ᚦᛖᚾ᛬ᛒᛖᛣᚱᛁᛈᚾ᛬ᛁᛗᛈᛋ᛬ᚻᚪᛁ᛬ᛋᛖᛁᛚ
ᛖᛁᚾ᛬ᚪᛚ᛬ᚠᛚᛖᛋᚳ᛬ᚦᛖᚾ᛬ᛣᛖᛁᛗᛖᚾ᛬ᛁᚾ᛬ᛖᛋᛗᚪᚾᛞ
ᚦᛟᛋ᛬ᚹᛖᚱᚦ᛬ᛖᛋᛗᚪᚾᛞ᛬ᛖᛏᚪᚾᛁᛋᚳ᛬ᛞᛁᚱ
ᚦᚫᛏ᛬ᚦᚱᚢ᛬ᛋᛖᛁᛚ᛬ᚱᚩᛋ᛬ᚱᚪᛁᚾᛞ᛬ᚹᛖᛚᛣᛁᚾ᛫
ᚪᚱᚳᚠᛠᚾᛞ᛬ᛋᛏᛖᚱᛞ᛬ᚻᛖᚠᚪᚾ᛬ᛋᛗᛁᛏ᛬ᚪᛁᚪᚱ᛫
ᚻᛖᚠᚪᚾ᛬ᚹᛖᚾᛏ᛬ᚱᛖᛞ᛬ᛋᚳᛖᛞ᛬ᚠᚪᛁᚪᚱ᛫
ᚪᚱᚳᚠᛠᚾᛞ᛬ᛋᛈᛖᛁᛣ᛬ᛋᚩ᛬ᛋᚳᚢᛣ᛬ᛖᚱᚦ᛫
ᛣᛟᛗ᛬ᛁᚾ᛬ᛗᛖᚳ᛫ᛁᛣ᛬ᚫᛗ᛬ᛡᚢᚱ᛬ᚸᚪᛞ

ᚻᛖᚠᚪᚾ᛬ᚻᚫᛞ᛬ᚹᚪᚾᚦᚱᛁᚠᚪᚾ᛬ᛁᚹᛖᚱᚦ
ᛋᚪᛁᚾ᛬ᛒᛖᚱᚾᚪᚾᛞ᛬ᛋᛈᛖᛉ᛬ᚠᛖᛚᚪᚾ᛫
ᚪᚱᚳᚠᛠᚾᛞ᛬ᛒᛖᚱᛋᛏᛖᛞ᛬ᚫᚾᛞ᛬ᚹᛖᛈᛏ᛬ᛋᛈᛖᛉ᛫
ᚦᚫᚱ᛬ᚹᛟᛋ᛬ᚾᚫᚢ᛬ᛖᛁ᛬ᛚᛁᚱᛚᚪᛋ᛬ᚹᛖᚱ
ᚻᚢ᛬ᛁᚾ᛬ᚫᚾᚪᛗ᛬ᚠᚫᛉᛏ᛬ᛋᛏᚪᚱ᛬ᛏᚢ᛬ᛖᚱᚦ᛬ᚠᚪᚱ᛫
ᛖᚱᚦ᛬ᚸᛖᛁᚠ᛬ᚹᛖᛁ᛬ᚦᛟᛋ᛬ᛡᚩᛞ᛬ᚻᛠ᛬ᚾᛖᚦᚪᚱ
ᚹᚫᚱ᛬ᚻᛁᛗ᛬ᛋᛈᛖᛁᛣ᛬ᛋᛗᛁᚦ
ᚸᚱᛖᛁᚠ᛬ᚻᛖᛁᛋᛏ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᛁᚠᚪᛁᚪᚱᚾ
ᛁᚠ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᚻᛁᚦᚪᚱ᛬ᛚᛁᚱᛚᚪᛋ᛬ᛣᚪᛗᛖᛋᛏ

ᚦᚪ᛬ᛚᛁᚱᛚᚪᛋ᛬ᚹᛖᚱ᛬ᛋᛈᛖᛁᛣ᛫
ᚪᚱᚳᚠᛠᚾᛞ᛬ᚻᚫᛋ᛬ᛗᛖᚳ᛬ᛟᚠ᛬ᛚᚪᛁᚠ᛬ᛒᛁᚱᛖᚠᛏ᛫
ᚫᛏ᛬ᚦᛁᛋ᛬ᛋᛈᛖᛁᛣ᛬ᛋᛗᛁᚦ
ᚦᚫᚢ᛬ᛟᚾᛏᚹᛠ᛬ᛖᛏᛚᛖᛞᛋᛏ᛬ᚹᚪᛚ᛬ᛟᚾᛏᚢ᛬ᛗᚫᚾ᛫
ᚾᚩ᛬ᚩᚾᛚᛠ᛬ᛚᛠᛞ᛬ᚦᛋ᛬ᛣᛠᛈᛋ᛫ᚹᛁᚦᛋᚢᛣ᛬ᚹᛖᚱ᛫
ᚦᚫᚢ᛬ᛒᚱᚪᛏᛋᛏ᛬ᚪᚱᚳᚠᛠᚾᛞ᛬ᛁᚾ᛬ᚦᛖᚾ᛬ᛋᛖᛁᛚ᛫
ᛠᚦᚪᚱ᛬ᚦᚪ᛬ᛣᚢᛞᚪ᛬ᚪᛁᚻᚾ᛬ᚠᛖᛚᚪᚾ᛬ᚠᛖᛚᚪᛋᛏ᛫
ᛋᚳᚢᛞᛋᛏ᛬ᚦᚫᚢ᛬ᛋᚢᚦᛠ᛬ᚪᛏᚩᚾᚪᚾ
ᚾᛁᛗ᛬ᚦᛁᛋᚪᚾ᛬ᛋᚩᚱᛞ᛬ᚫᚾᛞ᛬ᛞᚫᚱ᛬ᚻᛁᚾ

ᚹᛁᚦ᛬ᛋᛗᛁᚦᛋ᛬ᚠᚱᚩᛗᚪᛗ᛬ᛋᚩᚱᛞ
ᚪᚱᚩᛋ᛬ᚦᚪ᛬ᚹᛖᚱ᛬ᚫᚢᛏ᛬ᚾᛖᚦᚪᚱ᛫
ᚪᚱᚳᚠᛠᚾᛞᛋ᛬ᚪᛁ᛬ᚠᚫᛝᛞ᛬ᚻᛁᚾ
ᛁᚾ᛬ᛚᛖᛁᛏ᛬ᛒᛁᛣᛚᚪᛋᛞ᛫
ᛡᛖᛈᛚᛠ᛬ᚠᚪᚱᛣᚪᚱᚠᛞ᛬ᚹᛖᚱ᛬ᛁᛏ᛬ᚫᚾᛞ᛬ᛒᛁᛚᛖᚠᛏ᛬ᛁᛏ

ᛁᚱᛖᛚᚪᛝ᛬ᛋᚪ᛬ᚹᛖᚱ᛬ᚦᛖᚾ᛬ᛣᛠᛈ
ᚫᚾᛞ᛬ᚱᚢᛈᛞ᛬ᚦᚱᛖᚾᛁᛝ᛫
ᚠᛁᛚᚦ᛬ᚦᛋ᛬ᛣᛠᛈᛋ᛬ᚻᚪᚱᛣᚪᚾ᛬ᚦᚫᚢ
ᚦᛁᛋ᛬ᛞᛖᛁ᛬ᚹᛖᚱᚦᚪᚦ᛬ᛒᛚᛟᛞ᛬ᛁᛋᚳᛏ
ᚠᚪᚱ᛬ᛁᛣ᛬ᛖᚱᛗᚪᚾ᛬ᚦᛖᚳ᛬ᛋᛚᛖᛁ

ᚪᚱᚳᚠᛠᚾᛞ᛬ᚠᚱᛖᛏ᛬ᛋᛟᚾ
ᚫᚾᛞ᛬ᚹᛠᛋᛏᛞ᛬ᛖᚱᚦ᛬ᚫᚾᛞ᛬ᚻᛖᚠᚪᚾ᛫
ᚦᚫᚱ᛬ᚹᛟᛋ᛬ᚾᚩ᛬ᚫᚱ᛬ᛏᚢ᛬ᛒᚱᛠᚦᚪᚾ
ᚾᚩ᛬ᚸᚱᚫᚢᚾᛞ᛬ᛏᚢ᛬ᛏᚱᛖᛞᚪᚾ
ᚾᚩ᛬ᛚᚪᛁᛏ᛬ᛏᚢ᛬ᛋᛠᚾ

ᚪᚱᚳᚠᛠᚾᛞ᛬ᚾᚫᛗ᛬ᚦᛖᚾ᛬ᛋᚩᚱᛞ
ᚫᚾᛞ᛬ᛋᚾᛠᛞᛖᛞ᛬ᚻᛁᚾ
ᚫᚢᛏ᛬ᛖᚱᛗᚪᚾᛋ᛬ᚫᛋᚳᵻᛋ᛬ᚫᛏᛋᛈᚱᚫᛝ᛬ᚹᛖᚱᛚᛞ
ᚫᚢᛏ᛬ᛋᛗᛁᚦᛋ᛬ᛋᚩᚱᛞ᛬ᚠᚩᛣ
ᛗᛖᚾ᛬ᚦᚪ᛬ᚪᚱᚳᚠᛠᚾᛞ᛬ᛏᚱᚢᚠᚪᛚ᛬ᚹᚫᚱᛖᚾ

Update 22.5.21: Grammar fixes, character corrections.
Update 25.5.21: Grammar fixes.
Update 26.5.21: Grammar fixes, character corrections.
 
Last edited:
Top